This is a bridge
This is a bridge
This is a bridge
Mobile App
This is a bridge

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน

และห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”

ผลิตภัณฑ์

ปัญหาศัตรูพืช

ข่าวกิจกรรม

บริษัทในเครือ

แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ไซมาเคมี จำกัด แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม : 1753175 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์