วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

วิสัยทัศน์บริษัท :

“เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน"”

เพื่อให้บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์  บริษัทจึงวางรากฐานของพันธกิจอันประกอบไปด้วย5 ด้านหลักได้แก่

 1. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 3. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
 4. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย
 5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานในทุกระดับชั้น

ค่านิยมองค์กร :

 1. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Ethic)
  มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง รักษาคำมั่นสัญญา นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส
 2. มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership & Teamwork)
  ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 3. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุงมั่นต่อเนื่องและมีพลัง
 4. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
  มีความรับผิดชอบทุ่มเทต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
  ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผน ตืดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานและคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 388045 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์