บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ISO 45001 : 2018

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018  ถือเป็นการการันตี และยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่องค์กร  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย โดยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อไป


ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2017

บริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน วิธีการทำงาน และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม


ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 1692901 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์