ISO 14001 : 2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 1709305 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์