ISO 45001 : 2018

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018  ถือเป็นการการันตี และยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่องค์กร  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย โดยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 1031511 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์