โรคผลเน่าของทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอร่า (ไฟทอปลงผล) 

โรคผลเน่าของทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า (Phytophthora palmivora) เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นอุปสรรคต่อการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื้อราไฟทอปธอร่า ที่พบบนผลทุเรียนเป็นเชื้อราชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า ดังนั้น ในสวนทุเรียนที่มีการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าจะมีโอกาสเกิดโรคผลเน่าจากเชื้อราไฟท็อปธอร่าได้สูง โดยเฉพาะในต้นทุเรียนที่มีอาการโรครากเน่าโคนเน่าที่บริเวณกิ่งที่ให้ผลผลิต 

เชื้อราไฟทอปธอร่า สามารถเข้าทำลายผลทุเรียนได้ ตั้งแต่ระยะผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่ และหลังการเก็บเกี่ยว แต่มักพบเชื้อราเข้าทำลายระยะผลใกล้แก่ หรืออายุผล 65 วันขึ้นไป หลังระยะหางแย้ไหม้ การเข้าสู่ผลของเชื้อรา เกิดขึ้นจากเชื้อราสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน เมื่อมีลมกรรโชกและฝนตก น้ำฝนและลมจะพัดพาสปอร์ของเชื้อราไปสัมผัสผลทุเรียน หรือเกิดจากเชื้อราสาเหตุที่เข้าทำลายใบและกิ่งทุเรียนอยู่แล้ว เมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง ฝนชุก เชื้อราสาเหตุจะแพร่เข้าสู่ผลทุเรียน