หนอนกออ้อย ศัตรูตัวร้าย!! ของชาวไร่อ้อย

เตือนภัย!! ชาวไร่อ้อย เฝ้าระวังหนอนกออ้อยระบาดทำลายผลผลิต แต่เดิมการระบาดของหนอนกออ้อยพบบางพื้นที่ และไม่พบว่ามีการระบาดหรือสร้างความเสียหายรุนแรงเช่นในปัจจุบัน

ผลจากการเข้าทำลายของหนอนกออ้อย ทำให้ผลผลิตลดลง อ้อยจะมีการสูญเสียน้ำหนัก 1% จากการที่หนอนกอเข้าทำลายอ้อย จำนวน 1 ปล้อง และการที่อ้อยถูกหนอนกอเข้าทำลายในระยะที่เป็นลำ จะทำให้ค่าความหวานลดลง 7% และผลผลิตลดลง 30-50% ทั้งนี้ ความเสียหายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการระบาดของหนอนกออ้อย 

หนอนกออ้อย หรือ หนอนเจาะหน่ออ้อย หรือ หนอนเจาะลต้นอ้อย (sugarcane borer) ตัวหนอนหากเข้าทำลายที่หน่อจะทำให้เกิดอาการยอดแห้งตาย หากดึงยอดที่แห้งตายจะหลุดออกโดยง่ายและอาจจะมีกลิ่นเหม็นเน่า หน่ออ้อยที่เคยถูกหนอนกอเข้าทำลายเมื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นลำจะทำให้ข้อปล้องหดสั้นและลำอ้อยมักบิดเบี้ยว และแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถแตกหน่อใหม่ เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไปได้ แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยก็ลดลงตามไปด้วย