หนอนชอนใบส้ม (Citrus leaf miner) 
- วงจรชีวิต : ระยะไข่ 3-5 วัน, ระยะหนอน 7-10 วัน, ระยะดักแด้ 5-10 วัน และระยะตัวเต็มวัย 5-10 วัน
- การทําลาย : ความเสียหายมักเกิดกับใบอ่อน ตัวเต็มวัยจะวางไข่ที่ผิวใบ เมื่อหนอนฟักออกมาเป็นตัวก็จะกัดกินผิวใบ และชอนไชเข้าไปกินอยู่ใต้ผิวใบ ทําให้เป็นรอยทางวกวน
สีขาว ทําให้ใบหงิกงอเสียรูปทรงและแห้ง

การป้องกันกําจัด:
แอ็กมิดา โกลด์ (imidacloprid 10% W/V SL) อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
ไฟว์โกร (fipronil 5% W/V SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asian citrus psyllid)
- วงจรชีวิต : ระยะไข่ 4-5 วัน, ระยะตัวอ่อน 11-25 วัน และระยะตัวเต็มวัยประมาณ 30 วัน (ไม่มีดักแด้)
การทําลาย : ดูดกินนำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อน ตัวอ่อนถ่ายมูลสีขาวๆ ออกมาสร้างความสกปรกให้ยอดอ่อน ทําให้ส้มชะงักการเจริญเติบโต ใบร่วงหล่น ยอดเหี่ยวแห้ง


การป้องกันและกำจัด
- ใช้สารกําจัดแมลง carbaryl 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
แอ็กมิดา โกลด์ (imidacloprid 10% W/V SL) อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
- แอ็กมิดา70 (imidacloprid 70% WG) อัตรา 15-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ไฟว์โกร (fipronil 5% W/V SC) อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 416560 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์