ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความทัดเทียม และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม : 1393475 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์