ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความทัดเทียม และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


Number of visitors : 1031569 Views

Sitemap