จีโกร
จีโกร
จีโกร

จีโกร

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ฟิโพรนิล (fipronil) 0.3% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วงเข้ม
ขนาดบรรจุ :
24x1000 กรัม / 15 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
นาข้าวและอ้อย หว่าน 4-5 กิโลกรัมต่อไร่, รองก้นหลุม 10-20 กรัม ต่อหลุมปลูก
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตายและดูดซึมในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยขัดขวางการทำงานของช่องผ่าน GABA-gated chloride channel และช่องผ่าน Glutamate-gated chloride channels ทำให้สารสื่อประสาท GABA และ Glutamates ไม่สามารถนำส่งไอออนคลอไรด์ผ่านช่องทางทั้ง 2 เพื่อลดละระดับกระแสประสาทและรักษาสมดุลไอออนและเป็นผลให้ส่งกระแสประสาทมากผิดปกติ เป็นสารกำจัดแมลงในดิน เช่น มด ปลวก หนอนด้วงกัดราก ไส้เดือนดิน ไส้เดือนฝอย เป็นต้น ไม่เป็นพิษต่อพืช
ประโยชน์ :
ใช้หว่านในนาข้าว เพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอข้าว, ไส้เดือน, แมลงบั่ว เป็นต้น หว่านในอ้อยเพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอ หนอนด้วงกัดราก เป็นต้น ใช้รองก้นหลุม เพื่อป้องกันกําจัดหนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผักระยะตัวหนอน, ไส้เดือนฝอย, ไส้เดือน, มด, ปลวก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1660949 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์