คอสโซน
คอสโซน

คอสโซน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โคลมาโซน (clomazone) 12% + โพรพานิล (propanil) 27% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ข้าวนาหว่านน้ำตม ใช้อัตรา 280-320 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังหว่านข้าว 7-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 1-3 วัน  
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม isoxazolidinones และ amides มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและยอดอ่อน เคลื่อนย้ายจากรากสู่ยอดอ่อนและฤทธิ์สัมผัสตาย ปลอดภัยต่อข้าวปลูก กลไกออกฤทธิ์ โคลมาโซน ยับยั้งการสร้างเม็ดสีของวัชพืช โดยขัดขวางการสังเคราะห์ DOXP ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสง และ โพรพานิล ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของวัชพืช ในระบบแสง 2 (PS II) โดยขัดขวางการขนส่งอิเล็กตรอน ขัดขวางการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ การสร้างพลังงาน ATP และ NADPH2
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในนาข้าวหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง และใบกว้างบางชนิด
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 1692961 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์