คอสโซน
คอสโซน

คอสโซน

Description
ชื่อสามัญ :
โคลมาโซน (clomazone) 12% + โพรพานิล (propanil) 27% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ข้าวนาหว่านน้ำตม อัตรา 280-320 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 7-12 วัน ก่อนพ่น ต้องไขน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่น 2-3 วัน
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม isoxazolidinone 4 anilide มีฤทธิ์ดูดซึม ใช้หลังวัชพืชงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ โดยเฉพาะหญ้าดอกขาว อื่นๆ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก หญ้าแดง ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนาและเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทรายและหนวดปลาดุก
หมายเหตุ :
-
Number of visitors : 391332 Views

Sitemap